ความเป็นมา

เราดำเนินธุรกิจด้านการรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรทั่วไป ที่มาของกิจการเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรชาวสวนปาล์มในพื้นที่ จังหวัดตรัง และผู้ชำนาญการด้านโรงงานในปี 2527 ที่มีแนวคิดในการรวมกลุ่มกันเพื่อนสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จากผลผลิตปาล์มที่เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงมาก่อให้เกิดผลประโยน์สูงสุด โดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรัง และพื้นที่ใกล้เคียง บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการให้ทุกระบบอย่างมีคุณภาพ ผลิตสินค้าที่ตอบสนองตรงความต้องการของลูกค้า ให้ความรู้เกษตรกรชาวสวนปาล์มผู้ส่งมอบวัตถุดิบให้จัดการสวนอย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยพัฒนาส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีความก้าวหน้า และมีกำไรต่อผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ

"ผลิตสินค้าดี มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ”

วิสัยทัศน์

"เราจะเป็นผู้ดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมันที่มีความมั่นคงและยั่งยืนได้ด้วยตนเอง และร่วมมือกับทุกฝ่ายในการพัฒนาห่วงโซ่การส่งมอบ ให้มีความเข้มแข็งและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม-ชุมชนร่วมกัน”

พันธกิจ

 • ต่อลูกค้า:
  ผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อความไว้วางใจอย่างยั่งยืน
 • ต่อผู้ส่งมอบ:
  ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เพื่อให้ได้วัตถุดิบคุณภาพ ผลผลิตสูง ราคาเป็นธรรมอย่างยั่งยืน
 • ต่อผู้ถือหุ้น:
  บริหารธุรกิจให้สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน
 • ต่อพนักงาน:
  พัฒนาความสามารถในงานให้เติบโตและก้าวหน้าในวิชาชีพ ควบคู่กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
 • ต่อชุมชนและสังคม:
  ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า ร่วมกันปกป้องและพัฒนาสิ่งแวดล้อม-ชุมชนสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด

เลขที่ 168 หมู่ที่ 1 ถนน ตรัง-สิเกา ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง 92000

โทรศัพท์ : 0 7527 0560-61

โทรสาร : 0 7527 0562

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.