ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 168 หมู่ที่ 1 ถนนตรัง-สิเกา ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง บนพื้นที่ 266 ไร่ 1 งาน 68.7 ตารางวา มีสำนักงานสาขาซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุดิบ จำนวน 11 สาขา ตั้งอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดตรัง รวมถึงอำเภอพนางตุง จังหวัดพัทลุง


  เราดำเนินธุรกิจรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรทั่วไป วันละประมาณ 1,000 ตัน โดยวัตถุดิบทะลายปาล์มสด มาจากกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายผลิตปาล์มคุณภาพของ บริษัทฯ โดยมีกำลังการผลิตทะลายปาล์มสด 45 ตัน/ชั่วโมง เพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำมันปาล์มดิบ เมล็ดใน กะลาปาล์ม เส้นใยปาล์ม ทะลายเปล่า น้ำมัน-ไบโอดีเซล และ ไฟฟ้า มีจุดเริ่มต้นจากการรวมตัวของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ในพื้นที่ จังหวัดตรัง และผู้ชำนาญการด้านโรงงานในปี 2526 ที่มีแนวคิดในการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรัง และ จังหวัดใกล้เคียง


 ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มสด จะได้น้ำเสียออกมาด้วย น้ำเสียจะเข้าสู่กระบวนการหมักเพื่อให้ได้แก๊สมีเทน ปริมาณแก๊สที่ได้นำไปผลิตไฟฟ้าได้ ชั่วโมงละ 2 เมกกะวัตต์ เพื่อนำไปจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 ส่วนของน้ำเสียที่หมักแล้ว จะเป็นน้ำเสียที่มีคุณภาพ ใช้ผลิตปุ๋ยให้กับต้นปาล์ม ส่วนของแข็งจากกระบวนการหมัก นำมาใช้เป็นสารปรับปรุงดิน จะมีคุณสมบัติเทียบเท่าปุ๋ยอินทรีย์ จำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั่วไป
บริษัทฯ รับซื้อน้ำมันปาล์มที่กลั่นแล้ว จากโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล วันละ 150,000 ลิตร เพื่อขายให้กับผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารระบบอย่างมีคุณภาพ ผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ให้ความรู้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเพื่อนำไปจัดการสวนอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมกับชุมชนในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ

"ผลิตสินค้าดี มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ”

วิสัยทัศน์

"เราจะเป็นผู้ดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมันที่มีความมั่นคงและยั่งยืนได้ด้วยตนเอง และร่วมมือกับทุกฝ่ายในการพัฒนาห่วงโซ่การส่งมอบ ให้มีความเข้มแข็งและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม-ชุมชนร่วมกัน”

พันธกิจ

 • ต่อลูกค้า:
  ผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อความไว้วางใจอย่างยั่งยืน
 • ต่อผู้ส่งมอบ:
  ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เพื่อให้ได้วัตถุดิบคุณภาพ ผลผลิตสูง ราคาเป็นธรรมอย่างยั่งยืน
 • ต่อผู้ถือหุ้น:
  บริหารธุรกิจให้สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน
 • ต่อพนักงาน:
  พัฒนาความสามารถในงานให้เติบโตและก้าวหน้าในวิชาชีพ ควบคู่กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
 • ต่อชุมชนและสังคม:
  ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า ร่วมกันปกป้องและพัฒนาสิ่งแวดล้อม-ชุมชนสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด

เลขที่ 168 หมู่ที่ 1 ถนน ตรัง-สิเกา ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง 92000

โทรศัพท์ : 0 7527 0560-61

โทรสาร : 0 7527 0562

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบาย Cookie

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อนำไปปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการปิดกล่องข้อความนี้ถือว่าคุณได้ยอมรับนโยบายคุกกี้