พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "การผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565 คุณมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด และ คณะ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "การผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" (Sustainable and Climate – Friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand หรือ SCPOPP) โดยร่วมมือกับทาง GGC(บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด(มหาชน)) และ GIZ(องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ประจำประเทศไทย) ยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล และ ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)

โดยได้ GGC เป็นผู้สนันสนุน ในส่วนของ “เทรนเดอะเทรนเนอร์” และหลักสูตร TOPSA แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย ในโครงการฯ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรสู่การเป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรฐาน RSPO ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะมี 5 โมดูล ประกอบด้วย

  • 1. มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน RSPO : เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและการรับรอง RSPO มาตรฐานการรับรองระบบห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวในการสมัครสมาชิก RSPO

  • 2. การบริหารจัดการกลุ่ม : บทบาทต่างๆ ของสมาชิกที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน การวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ซึ่งเป็นเกณฑ์กำหนดสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขอรับรองมาตรฐาน RSPO

  • 3. กสิกรรม : สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องพันธุ์ปาล์มน้ำมัน การจัดการสวนปาล์มที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการอย่างยั่งยืนและ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • 4. สิ่งแวดล้อม : การรับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมของสวนปาล์ม เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกปาล์มน้ำมันและการรักษาระบบนิเวศของพื้นที่ การปลูกปาล์มน้ำมันให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  • 5. สังคม : สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกปาล์มน้ำมัน เช่น สิทธิที่ดิน แรงงาน การไม่เลือกปฏิบัติ ค่าจ้าง การล่วงละเมิดทางเพศ ความเท่าเทียม

นโยบาย Cookie

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อนำไปปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการปิดกล่องข้อความนี้ถือว่าคุณได้ยอมรับนโยบายคุกกี้